• அந்நிய செலாவணி தீர்வு: சட்ட இணக்கம், உயர் செயல்திறன்

    அந்நிய செலாவணி தீர்வு: சட்ட இணக்கம், உயர் செயல்திறன்

    எங்கள் அந்நிய செலாவணி தீர்வு முறை சீனாவில் உள்ள முக்கிய வங்கிகளுடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது: சீன வங்கி, தொழில்துறை மற்றும் வர்த்தக வங்கி, டோங்குவான் வங்கி போன்றவை. உலகில் பயன்படுத்தப்படும் பல அந்நிய செலாவணி நாணயங்களான ஹாங்காங் டாலர்கள், அமெரிக்க டாலர்கள் மற்றும் யூரோ, எங்கள் தீர்வு அமைப்பு மூலம் நேரடியாக RMB ஐத் தீர்க்க முடியும். இது RMB தீர்வையும் ஆதரிக்கிறது.